Việt Hương trở thành thành viên Sedex

Việt Hương đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức Sedex – Supplier Ethical Data Exchange (Chứng nhận trách nhiệm xã hội và đạo đức)

Sedex cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến cho phép các thành viên lưu trữ, chia sẻ và báo cáo thông tin trên bốn lĩnh vực chính bao gồm:

  • Tiêu chuẩn lao động
  • Sức khỏe và an toàn
  • Môi trường
  • Đạo đức kinh doanh

Tham gia hệ thống Sedex nhằm cải tiến hệ thống quản lý, điều kiện làm việc, môi trường và đạo đức kinh doanh,… theo các tiêu chuẩn tiên tiến. Dữ liệu của Công ty Việt Hương đã được đưa lên mạng và liên kết với các thành viên Sedex trên toàn cầu.