Hệ thống ISO

MỤC TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM

  • Giảm tỷ lệ thu hồi sản phẩm cũng như các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm
  • Tìm hiểu về nhu cầu của thị trường.
  • Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với từng loại sản phẩm tại cơ quan chức năng.
  • Tất cả CBCNV được đào tạo cơ bản về kiến thức ATTP.
  • Tất cả CBCNV được phổ biến và thấu hiểu về chính sách ATTP.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách an toàn thực phẩm của Công ty luôn là tư tưởng chỉ đạo, định hướng chung của toàn bộ Công ty, Giám đốc công bố chính sách an toàn thực phẩm của Công ty:

  • Cam kết cung cấp hương liệu và gia vị thực phẩm an toàn.
  • Không ngừng tìm hiểu nhu cầu của thị trường nhằm thỏa mãn ngày càng tốt hơn các nhu cầu mong đợi của Khách hàng và yêu cầu của Luật định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Đảm bảo việc trao đổi thông tin trong Công ty một cách thông suốt.
  • Quyết tâm xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005.
  • Chính sách chất lượng này được phổ biến trong phạm vi toàn công ty.

 

TPHCM, ngày 19 tháng 9 năm 2009
Tổng Giám Đốc     

NGUYỄN THÚY QUỲNH